Wypełniać życie wypełnieniem woli Bożej
Wypełniać życie wypełnieniem woli Bożej

Niedziela Świętej Rodziny
„Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie”LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 2, 22-40


Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz prze niknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskie go, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Maryja i Józef wraz małym Dzieciątkiem udają się do świątyni jerozolimskiej, by wypełnić Prawo Mojżeszowe. Ofiara jaką składają wskazuje na ich ubóstwo. Ci, których spotykają są ludźmi oddanymi Bogu, posłusznymi Jego natchnieniom. Proroctwo, które wypowiada Symeon wypełni się w życiu Maryi. To on rozpoznaje w Bożym Dziecięciu Mesjasza, Zbawiciela. Czekał na Jego przyjście. Otwarty na natchnienie Ducha Świętego wiedział, że nie umrze dopóki Go nie zobaczy. Przyszedł do świątyni, by spotkać Bożego Syna i móc spokojnie odejść. Prorokini Anna również jest wzorem życia oddanego Bogu. To ona opowiadała o Nim, służyła Mu w postach i modlitwach. Ludzie ci stają się dla nas wzorami życia oddanego Bogu, otwartego na Jego natchnienia. Dziś w niedzielę Świętej Rodziny wpatrujmy się w Maryję, Józefa i ich maleńkie Dziecię. Uczmy się wiernego wypełniania Prawa, którym jest Prawo miłości.  
Pytajmy siebie:
-  czy jestem otwarty i wierny Bożym natchnieniom?
-  Jak wypełniam Boże Prawo?
-  Czy pamiętam, że miłość jest największym prawem Bożego Królestwa?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Maryjo, ucz mnie tak, jak Ty wypełniać Bożą wolę w codzienności. Ucz żyć Bożymi przykazaniami a przede wszystkim przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Amen


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Poświęć trochę czasu na świętowanie z rodziną.

s.M. Damiana Szmidt