Nagrodzone za posługę nauczyciela
Nagrodzone za posługę nauczyciela

W obecnym, mijającym roku 2017 zostały wyróżnione, za oddanie w służbie dzieciom, nasze siostry katechetki: s.M. Adriana Kuczera, s.M. Leonia Pyrek oraz s.M. Dominika Leyk.s.M. Adriana Kuczera. To najlepsi nauczyciele. Ocenili ich najostrzejsi jurorzy.Szósta gala wręczenia Nagród Korczakowskich, dnia 5 kwietnia 2017 r., zgromadziła w Chorzowskim Centrum Kultury nauczycieli i uczniów. Co roku uczniowie wybierają najlepszego, ich zda-niem, chorzowskiego nauczyciela. To wyjątkowa uroczystość, bo poświęcona tym, którzy zyskali akceptację podopiecznych, wychowanków i uczniów. Tych, którzy są najostrzejszymi obserwatora-mi. Nikt nie potrafi tak ocenić nauczyciela, jak robi to uczeń. Może jeśli nie zrobi tego teraz, zrobi to za kilka lat. To jest najsprawiedliwszy oceniający – zauważył prezydent.
Nagrody Korczakowskie są indywidualnymi nagrodami za wyróżniającą się twórczą pracę eduka-cyjno-pedagogiczno-kulturalną. Przyznawane są zgodnie z myślą Janusza Korczaka, że Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezcennych nocy, kapitał cięż-kich przeżyć i wiele myśli. Celem Nagrody Korczakowskiej jest uhonorowanie nauczycieli, opieku-nów i instruktorów zajęć pozalekcyjnych, organizowanych przez chorzowskie stowarzyszenia, za wybitną działalność na rzecz dzieci i młodzieży, rozwijanie ich osobowości, kreatywności oraz za serce wkładane w pracę z młodzieżą. Nagrodzonych zostało trzech nauczycieli. W kategorii gimna-zjów nagrodę otrzymała nasza siostra, s.M. Adriana Kuczera, która uczyła katechezy w Chorzow-skim Gimnazjum nr 10. Zdaniem uczniów to właśnie ona zasłużyła na statuetkę Korczaka w katego-rii gimnazjów.s.M. Leonia Pyrek. Najlepszy Nauczyciel – Wolontariusz Roku


9 października 2017 r.w Warszawie na Zamku Królewskim odbyła się gala, będąca zwieńczeniem konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, połączona z wręczeniem nagród i wyróżnień Nauczyciel wolontariusz. Zgłoszono ok. 250 kandydatów z całej Polski. Wolontariacką działalność tych nauczycieli należało przedstawić w 90-cio sekundowym filmie oraz krótko opisać efekty ich pracy. Zgłaszać kandydatów mogli sami uczniowie lub inni nauczyciele. Minister Eduka-cji Narodowej, Anna Zalewska, nagrodziła 12 nauczycieli, którzy otrzymali tytuł Nauczyciel – Wo-lontariusz Roku. Wśród wyróżnionych była nasza siostra, s.M. Leonia Pyrek. Uznanie w oczach komisji znalazła jej troska o dzieci, które mają utrudniony dostęp do edukacji. W Afryce, gdzie w większości krajów za naukę trzeba płacić, wiele dzieci z tego powodu nie chodzi do szkoły. Na apel tamtejszych biskupów różne ośrodki misyjne prowadzą programy tzw. Adopcji na odległość, w ra-mach których można finansować szkołę dzieciom, które bez takiej pomocy nie mogłyby podjąć nau-ki. Prowadzone przez siostrę Szkolne Kółko Misyjne objęło patronatem kilkoro chłopców i opłaca im koszty związane z nauką w szkole podstawowej i średniej. Rodzice i dzieci zbierają na ten cel makulaturę, organizują kiermasze świąteczne, starają się wypracować potrzebne fundusze. Kto daje, ten również otrzymuje. Poprzez wysiłek i trud ofiarowany przy zbiórkach, w dzieciach-wolontariuszach kształtuje się wrażliwość na potrzeby ubogich oraz wyzwala się dużo radości, którą daje pomaganie innym.S.M. Dominika Leyk. Najlepsi pedagodzy i wychowawcy


W dniu 12 października 2017 r.w Sali Rajców lęborskiego Ratusza odbyło się uroczyste spotkanie oświatowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej z udziałem dyrektorów, nauczycieli, uczniów i stu-dentów, nagrodzonych i wyróżnionych przez Burmistrza Miasta. Spotkanie było okazją do podsu-mowania pracy i sukcesów pedagogicznych lęborskiej kadry pedagogicznej oraz osiągnięć uczniów. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Miasta Lęborka wręczył nagrody dyrektorom oraz nauczycielom lęborskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach lęborskiego pro-gramu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wpłynęło 113 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Lęborka w dziedzinach: nauka, kultura i sztuka oraz sport. W każdej z tych dziedzin są cztery kategorie: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna oraz szkoła wyższa. Burmistrz Miasta Lęborka, po zaopiniowaniu przez stosowne komisje, przyznał łącz-nie 9 nagród głównych i 42 wyróżnienia. Nasza siostra, s.M. Dominika Leyk została wyróżniona nagrodą, jako należąca do najlepszych nauczycieli miasta Lębork.Dziękujemy naszym siostrom za ich trud i poświęcenie oraz za radość, jaką wnoszą w posługę dzie-ciom i młodzieży. Niech Wasze zmaganie się o dobro dla młodych serc będzie umocnione świado-mością, że zdobywacie te serca dla nieba.