Ewangelia rodziny
Ewangelia rodziny

XXVII Niedziela Zwykła

Ewangelia rodziny

"Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Mk 10, 2-16

 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».  Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Faryzeusze przychodzą do Jezusa, aby wystawić Go na próbę. Nie szukają prawdy, nie zależy im na zdobyciu wiedzy. Chcą jedynie udowodnić, że Jezus nie jest tym, za kogo się podaje. Chcą Go ośmieszyć, skompromitować. Dlatego stawiają Mu pytanie o możliwość oddalenia żony, choć doskonale wiedzą, co na ten temat mówi Prawo. I do tej wiedzy odwołuje się Jezus. Jednak nie pozostaje na tym. Wyjaśnia im Prawo Mojżeszowe. Zostało ono dane, choć nie było pierwotne. Jezus mówi „na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.  W ten sposób przypomina nam o nierozerwalności małżeństwa. Ten fragment Ewangelii jest niesamowicie aktualny w dzisiejszych czasach, kiedy brakuje szacunku dla instytucji małżeństwa. Dziś tak szybko i tak łatwo „załatwia  się” rozwód. Trzeba nam jednak pamiętać, że przed Bogiem kobieta i mężczyzna związani sakramentalnym związkiem małżeńskim na zawsze pozostają mężem i żoną. Zawierając kolejny związek człowiek popełnia cudzołóstwo. Trwa więc w grzechu ciężkim i stąd nie ma możliwości korzystania z sakramentów pokuty i Eucharystii. Wymagania Jezusa wydają się być zbyt wielkie, jednak musimy wciąż pamiętać, że Jezus pragnie naszego dobra i szczęścia i On najlepiej wie, co może uczynić nas szczęśliwymi. Choć czasem droga, którą wskazuje nie jest prosta, wiemy, że jest dla nas najlepsza. Trzeba nam więc zaufać Bogu do końca i we wszystkim. Można chyba powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia jest Ewangelią rodziny. Najpierw Jezus mówi o małżeństwie a dalej o ważności dzieci, które wraz z rodzicami rodzinę stanowią. Kiedy Apostołowie zabraniali dzieciom podchodzić do Jezusa, Ten ich skarcił wskazując na to, że do takich należy Królestwo niebieskie. Jezus kochał dzieci i chciał, by do Niego przychodziły. Stawiał je za wzór dorosłym przypominając, że jeżeli nie staniemy się jak one, nie wejdziemy do Bożego Królestwa. Pytajmy dziś siebie:
- w jakich sytuacjach nie potrafię do końca zaufać Jezusowi?
- Na ile ważna jest dla mnie prawda o nierozerwalności małżeństwa?
- Ile jest we mnie dziecięcej prostoty?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, pomóż nam dostrzegać w sobie Twój obraz i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, wzmacniaj  we wszystkich małżeństwach miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby nieustannie wzrastała, aby miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień. Boże zawsze wierny swoim obietnicom, wieczny i niezmienny, wzmacniaj słowo wierności małżeńskiej, aby nie zwyciężyła ich słabość, aby niebezpieczeństwa ich nie pokonały, ale by jaśniała wierność w ich związkach ku Twojej chwale i naszemu dobru. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Pomódl się za małżeństwa przeżywające trudności i kryzysy swoich związków.

 

s.M. Damiana Szmidt