Biblioteczka myśli pedagogicznej. Do pobrania
Biblioteczka myśli pedagogicznej. Do pobrania

Wychowanie jest sztuką,

którą trzeba znać i umieć się nią posługiwać

w ścisłym nawiązaniu do podstawowej prawdy o człowieku.

 

Współczesny człowiek potrzebuje zatrzymania i odrodzenia. Konieczne jest, aby szczególną troską otoczyć dziecko i proces jego wychowania. Jakże aktualna jest myśl bł. Edmunda Bojanowskiego: „Od dzieci  trzeba zacząć odrodzenie ludzkości”. Edmund uważał, że najważniejszym celem wychowania jest: „…aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”, dlatego też w tym kierunku zmierzały jego metody wychowawcze i cały program nauczania. Tak więc: przed każdym z nas jest ważne zadanie i intensywna praca wymagająca zaangażowania całego serca i umysłu!

Poniżej znajdują się opracowania i różne publikacje myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, jak również innych pedagogów i wychowawców.

Umieszczone treści znajdują się na stronie KUL w tzw. Repozytorium KUL. Na naszej stronie także będzie poszerzał się systematycznie ich zbiór. Poniższe materiały, umieszczone w różnych językach, są z możliwością bezpłatnego pobrania.

Zachęcamy do korzystania!

Linki/pliki można przekazać innym! Niech nasza praca w przedszkolach, szkołach, praca z rodzicami i w różnych środowiskach, gdzie nas Boża Opatrzność poprowadzi, przynosi dobry i trwały owoc.

 

 

DO POPBRANIA:

 

Drogowskazy wychowania

 

DO POBRANIA>>

 

Niniejsza publikacja poświęcona jest wielkiemu dziełu integralnego wychowania, które znajduje swe urzeczywistnienie w myśli i działalności pedagogicznej Jana Bosko, Edmunda Bojanowskiego i Bronisława Markiewicza. Poprzez ukazanie tej interdyscyplinarnej refleksji nad istotą i wyzwaniami współczesnej edukacji, publikacja daje jasną propozycję pedagogiki odwołującej się do przeszłości, ale jednocześnie otwartej na nowe propozycje i idee. Książka zawiera konkretne propozycje wychowania osoby – od wczesnego dzieciństwa po dorosłość – w edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej.

 


This publication is devoted to the great work of integral education, which finds its realization in the thought and pedagogical activity of Jan Bosco, Edmund Bojanowski and Bronisław Markiewicz. By showing this interdisciplinary reflection on the essence and challenges of contemporary education, the publication gives a clear proposal of pedagogy referring to the past, but at the same time open to new suggestions and ideas. The book contains specific proposals for educating a person – from early childhood to adulthood – in pre-school, school and extracurricular education.

Kompendium edukacyjne E. Bojanowskiego
Значение раннего воспитаниа в формировании религиозных и патриотических чувств в Эдмунда Бояновского педагогической концепции

 

Do pobrania

Tytuły równoległe:

Wartość wczesnego wychowania w kształtowaniu uczuć religijnych i patriotycznych w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
The value of early education in the formation of religious and patriotic feelings in the pedagogical concept of Blessed Edmund Bojanowski

Dziedzictwo myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego
El programa de educación preescolar según la concepción pedagógica del beato Edmundo Bojanowski

Do pobrania

 

Tytuł równoległy:

Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski
Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Programme éducatif préscolaire selon la conception pédagogique du bx Edmond Bojanowski

Do pobrania:

Tytuły równoległe:

Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski
Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Zeszyty Naukowe KUL 4/2017, numer poświęcony osobie, twórczości i dziełu bł. Edmunda Bojanowskiego
W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna
Nieoceniona wartość osoby...

 

Nieoceniona wartość osoby...

- do pobrania

 

 

Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku
Wychowanie integralne w przedszkolach katolickich
Realizacja idei integracji w działalności Sióstr Służebniczek BDNP...
Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji
Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego – wczoraj i dziś
Z dziejów kształtowania idei wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich
Zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej koncepcji wczesnej edukacji
Integralna pedagogika przedszkolna w ujęciu E. Bojanowskiego a wyzwania współczesności
Znamiona realizmu w koncepcji pedagogicznej E. Bojanowskiego oraz w podstawach procesu jej zmian adaptacyjnych i zachowania tożsamości
From the Charism to Action in Educational, Organizational and Social Aspect on the Example of Religious Congregations...
Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina - przedszkole – Kościół
Wykorzystanie opowiadań w edukacji i integracji międzypokoleniowej ...
Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego – wczoraj i dziś
Программа дошкольного образования согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского

Do pobrania

Tytuły równoległe:

Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski
Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

 

Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku
Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee - twórcy - instytucje
Preschool education programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski

Do pobrania

 

Wersje równoległe: 

Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
El programa de educación preescolar según la concepción pedagógica del beato Edmundo Bojanowski
Programme éducatif préscolaire selon la conception pédagogique du bx Edmond Bojanowski

Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, cz. 1

Przewodnik metodyczny do "Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego" zawiera tygodniowe plany pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia w przedszkolu dla osiągania celów wychowania i kształcenia z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. W realizacji treści we wszystkich obszarach rozwoju dziecka, wpisanych w pory roku kalendarzowego i liturgicznego, nauczyciel buduje odpowiednie procedury, których kierunek jest zaproponowany w programie. Sposób organizacji takiego integralnego podejścia zawarty jest w proponowanych tygodniowych planach pracy i ich praktycznej realizacji. Propozycje te można z powodzeniem wykorzystać, po odpowiednim dostosowaniu, realizacji celów obecnego wydania "Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego".

 

DO POBRANIA>>

Ochronić wychowując. Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”, cz. 2

 

Przewodnik metodyczny do „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” zawiera tygodniowe plany pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz propozycje praktycznej ich realizacji w ciągu dnia w przedszkolu dla osiągania celów wychowania i kształcenia z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. W realizacji treści we wszystkich obszarach rozwoju dziecka, wpisanych w pory roku kalendarzowego i liturgicznego, nauczyciel buduje odpowiednie procedury, których kierunek jest zaproponowany w programie. Sposób organizacji takiego integralnego podejścia zawarty jest w proponowanych tygodniowych planach pracy i ich praktycznej realizacji. Propozycje te można z powodzeniem wykorzystać, po odpowiednim dostosowaniu, realizacji celów obecnego wydania „Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego”.

 

DO POBRANIA>>