Bądź gotowy - nie marnuj życia!
Bądź gotowy - nie marnuj życia!

XIX Niedziela Zwykła

"Komu wiele dano..."

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 12, 32 - 48


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga się z powrotem”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Fragment dzisiejszej Ewangelii rozpoczyna się od słów, w których Jezus zapewnia nas, że Ojciec chce nam dać Królestwo. Jest to zapowiedź jego nadejścia. Jezus przyszedł na ziemię, by zasiać ziarno Królestwa Ojca i ono wciąż dojrzewa. Świat jest przemijający, ale Królestwo Niebieskie jest wieczne i jest ono naszym przeznaczeniem. Dlatego też Jezus mówi, byśmy się nie bali, ale byśmy gromadzili skarby w niebie i by tam było nasze serce. A ma tak być, gdyż tylko w ten sposób zawsze będziemy gotowi na to, by spotkać się z Panem w wieczności. Dalsza część Ewangelii przypomina nam o konieczności takiej gotowości. Całe nasze życie jest przygotowaniem na śmierć w łasce Bożej. Św. Jan Paweł II komentując ten fragment Pisma Świętego powiedział: „Pewnie, brama zbawienia może otworzyć się także przed tymi, którzy tylko w ostatniej chwili żałują szczerze za swoje winy i proszą Boga o całkowite oczyszczenie. Jak dobry łotr u boku umierającego Jezusa. Miłosierdzie Boże jest nieskończone i może dokonać jakiegoś cudu. Ale upomnienie Jezusowe jest stanowcze i natarczywe: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie...”. Chrześcijanin posłuszny tym słowom stara się powiększać zasługi swojego życia”. Tak więc trzeba nam żyć w taki sposób, by w każdej chwili móc powiedzieć: „Wykonało się, zrobiłem wszystko co do mnie należało”. I nie zapominajmy, że jesteśmy nieustannie obdarowywani łaskami. A Jezus mówi, że „ komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”. Nie marnujmy więc otrzymanych darów, ale pomnażajmy je zgodnie z Bożą wolą.

Pytajmy siebie:
- czy dziś jestem gotowy na spotkanie z Panem w wieczności?
- Czego się obawiam, lękam?
- Jakie dary otrzymane od Pana nie są jeszcze przeze mnie w pełni wykorzystywane?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Ojcze, Ty tak bardzo pragniesz spotkać się za mną w swoim Królestwie. Dziękuję już dziś za mieszkanie, które jest dla mnie przygotowane w niebie. Pomóż mi żyć zgodnie z Twoją wolą i zawsze być gotowym na spotkanie z Tobą. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Jeżeli dziś odkrywasz w sobie coś, co nie pozwala ci na spotkanie z Panem, podejmij wysiłek przemiany, by przygotować się już dziś na ten moment. Pamiętaj o wielkim Bożym miłosierdziu i często korzystaj z sakramentu pokuty dobrze się do niego przygotowując i szczerze żałując za wszystkie grzechy.

 

s.M. Damiana Szmidt